Novosti

 • Poštovane koleginice i kolege,


  Vlada Crne Gore je na sjednici od 12.9.2019. godine, donijela Strategiju reforme pravosuđa 2019-2022 sa Akcionim planom (za period 2019-2020). Navedenim akcionim planom utvrđuju se mjere, aktivnosti, indikatori rezultata i uticaja, rokovi, nadležni organi i izvori finansiranja potrebni za sprovođenje strateških smjernica definisanih Strategijom reforme pravosuđa 2019-2020.


  Kontrolu sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2020 vršiće Savjet koji čine
  ministar pravde - predsjednik Savjeta,
  i članovi:
  generalni direktor u Ministarstvu pravde zadužen za organizaciju pravosuđa,
  predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore,
  Vrhovni državni tužilac,
  predsjednik Sudskog savjeta,
  predsjednik Udruženja sudskih vještaka,
  predsjednik Advokatske komore,
  predsjednik Notarske komore,
  predsjednik Komore Javnih izvršitelja,
  predsjednik Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu,
  predsjednik Udruženja sudija i
  predsjednik Udruženja državnih tužilaca.


  Prikupljanje i obradu podataka i pripremu izvještaja nadležnih organa, kao i druge administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta vršiće Operativni tim u sastavu:
  1. Momir Jauković, Ministarstvo pravde, predsjednik;
  2. Ksenija Jovićević, Vrhovni sud Crne Gore, članica;
  3. Miljan Vlaović, Vrhovno državno tužilaštvo i Udruženje tužilaca Crne Gore, član;
  4. Miroslava Raičević, Sekretarijat Sudskog savjeta, članica;
  5. Tatjana Savković, Sekretarijat Tužilačkog savjeta, članica;
  6. Maja Milošević, Centar za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu, članica;
  7. Evica Durutović, Udruženje sudija Crne Gore, članica;
  8. Zoran Jovetić, Advokatska komora Crne Gore, član;
  9. Igor Stijović, Notarska komora Crne Gore, član;
  10. Marija Kljajević, Komora javnih izvršitelja Crne Gore, članica;
  11. Marko Lakić, Udruženje sudskih vještaka Crne Gore, član;
  12. Nataša Novaković, Ministarstvo pravde, članica;
  13. Ognjen Mitrović, Ministarstvo pravde, član;
  14. Biljana Vuksanović, Ministarstvo pravde, sekretarka.


  Zadaci Operativnog tima su:
  - prikupljanje i obrađivanje podataka nadležnih institucija u vezi sa realizacijom aktivnosti iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa;
  - pripremanje godišnjeg izvještaja o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa;
  - obavljanje drugih administrativno-tehničkih poslova.


  Kako je u Operativnim ciljevima vezano za sudske vještake navedeno unapređenje sistema funkcionisanja, efikasnosti i odgovornosti sudskih vještaka kroz sledeće aktivnosti:
  5.6.1 Dalje razvijati sistem sudskih vještaka u pravcu ponovnog i novog postavljenja sudskih vještaka za određene struke;
  5.6.2 Izvršiti analizu noramtivnih okvira za utvrđivanje etičke/disciplinske odgovornosti sudskih vještaka sa preporukama (5.000,00 € Donatorska sredstva);
  5.6.3 Implementirati preporuke iz Analize normativnih okvira za utvrđivanje etičke/disciplinkse odgovornosti sudskih vještaka;
  5.6.4 Sprovoditi obuke sudskih vještaka o standardima etike i profesionalnog ponašanja (7.000,00 € Donatorska sredstva);
  5.6.5 Pratiti sprovođenje postupaka za utvrđivanje etičke odgovornosti sudskih vještaka;
  5.6.6 Sprovoditi kontinuirane edukacije sudskih vještaka;
  5.6.7 Jačanje stručnih kapaciteta Udruženja sudskih vještaka u pogledu praćenja kvaliteta rada sudskih vještaka i njihove odgovornosti;
  u Udruženju sudskih vještaka ćemo u narednom periodu organizovati nekoliko radnih sastanaka u cilju bolje implementacije i realizacije Akcionog plana.


  Smatramo da je ovo velika prilika kako za samo Udruženje sudskih vještaka, za koje je planirano da se tokom realizacije Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 transformiše u Komoru sudskih vještaka, tako i za svakog sudskog vještaka pojedinačno.

  S tim u vezi, pozivamo sve zainteresovane koleginice i kolege da se pridruže radnim sastancima koje ćemo organizovati u narednom periodu.

  Kako bi Vas obavještavali o terminima radnih sastanaka potrebno je da na e-mail info@usvcg.me pošaljete sledeće Vaše podatke:
  - ime i prezime
  - struku
  - e-mail za kontakt
  - broj telefona za kontakt
  - kada ste poslednji put imenovani za sudskog vještaka (tačan datum)
  - kada ste poslednji put uplatili članarinu za Udruženje sudskih vještaka (godina)
  *** Subject: Prijava za radne sastanke ***

  U nadi da ćemo iskoristiti aktivnosti planirane za naredni period u cilju ojačavanja položaja sudskih vještaka unaprijed se radujemo Vašim prijavama.


  Srdačan pozdrav,

  Nebojša Kavarić
  Predsjednik USVCG

   
 • 19.09.2019

  U TOKU JE PRIJAVLJIVANJE ZA NOVI CIKLUS EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE KOJI POČINJE 1.10.2019. GODINE

  Novi ciklus edukacije/sertifikacije organizujemo u skladu sa IVS Standardima a u vezi sa zahtjevima Pravilnika o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine usvojenog od strane Ministasrtva finansija CG.


  Obuku ćemo organizovati za sticanje nekog od sledećih KPCG specijalističkih zvanja:


  1. OVLAŠĆENI PROCJENITELJ NEKRETNINA
  (RADNO ISKUSTVO JE NEOPHODNO)
  (opširnije o sertifikatu ukoliko kliknete ovdje...)


  2. PROCJENITELJ NEKRETNINA
  (BEZ RADNOG ISKUSTVA)
  (opširnije o sertifikatu ukoliko kliknete ovdje...)


  3. OVLAŠĆENI PROCJENITELJ POSTROJENJA I OPREME
  (opširnije o sertifikatu ukoliko kliknete ovdje...)


  4.OVLAŠĆENI PROCJENITELJ KAPITALA
  (opširnije o sertifikatu ukoliko kliknete ovdje...)


  5. OVLAŠĆENI PROCJENITELJ NEMATERIJALNE IMOVINE
  (opširnije o sertifikatu ukoliko kliknete ovdje...)


  6. OVLAŠĆENI PROCJENITELJ FINANSIJSKIH INSTRUMENATA
  (opširnije o sertifikatu ukoliko kliknete ovdje...)


  Skrećemo pažnju zainteresovanim polaznicima da su KPCG sertifikati priznati od strane IVSC Globalnog Komiteta za usvajanje Standarda procjene te da je lider ove organizacije Nick Talbot, lično uručio sertifikate prethodnim polaznicima KPCG ciklusa edukacije i sertifikacije.


  Nick Talbot, izvršni direktor IVSC London-dodjela KPCG Sertifikata na Univerzitetu UDG, Podgorica, Mart 2018.


  Zainteresovanim polaznicima se daje mogućnost plaćanja kotizacije u ratama o čemu se kandidat može dogovoriti sa predstavnikom KPCG. POGLEDAJTE BESPLATNO VIDEO PREDAVANJE POJAŠNJENJA POSTUPKA DOBIJANJA SERTIFIKATA U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA. PRISTUP ZAŠTIĆENOM DIJELU WEB SAJTA JE DOSTUPAN UKOLIKO KLIKNETE OVDJE...  ZAINTERESOVANI KANDIDATI SE MOGU PRIJAVITI ONLINE.


  Srdačan pozdrav,

  Komora Procjenitelja Crne Gore

  Član IVSC Komiteta za međunarodne Standarde procjene London


  Tel/fax: +382 (20) 656 203 Mob: +382 69 585 005

  E-mail: info@komoraprocjenitelja.me Website: www.komoraprocjenitelja.me


  Sporazum o saradnji sa Gradjevinskim fakultetom

  Univerziteta Crne Gore mozete preuzeti ukoliko kliknete ovdje...   
 • 12.07.2019

  V. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA INTERNE REVIZIJE U CRNOJ GORI: "NAPREDNA INTERNA REVIZIJA: KOORDINACIJA, POUZDANOST I UVJERAVANJE"

  Poštovani članovi USVCG,
  Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Univerzitetom UDG iz Podgorice, Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/) i revizorskim društvom HLB "Mont Audit" d.o.o. (http://montaudit.me/), organizuje 04.10.2019. godine petu Međunarodnu konferenciju interne revizije u Crnoj Gori: "NAPREDNA INTERNA REVIZIJA: KOORDINACIJA, POUZDANOST I UVJERAVANJE"
  Konferencija će biti održana na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) sa početkom u 9:00 časova.
  Kotizacija za IIA Montenegro članove; članove nacionalnih Instituta sa prostora bivše SFRJ, prepoznati kod IIA Global, zaposlene u Javnom Sektoru, članove Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore- za uplate do 20. jula 2019. godine iznosi 150,00 €, nakon 20. jula kotizacija iznosi 200,00 €.
  Kotizacija za ostale učesnike-za uplate do 20. jula 2019. godine iznosi 200,00 €, a nakon 20. jula 250,00 €
  U NASTAVKU DAJEMO AGENDU KONFERENCIJE


   
 • 12.07.2019

  VI. MEĐUNARODNI KONGRES SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA 04. i 05.10.2019. g.

  Poštovani članovi USVCG,
  VI Međunarodni kongres sudskih vještaka i procjenitelja će se održati 4. i 5. 10. 2019. g. u Zagrebu, u hotelu "Panorama". Detalje o kongresu možete pronaći u dokumentu.


   
 • 25.01.2018

  Predlog Statuta USVCG

  Poštovani članovi USVCG,
  nakon javne rasprave koja je počela javnim pozivom na sajtu USVCG juna 2017 i tokom koje je pristigao veliki broj predloga, koji su u najvećem dijelu inkorporirani u izmjenama i dopunama Statuta, objavljujemo konačnu verziju predloga za Skupštinu USVCG.


   

  Predsjednik USVCG

  Doc.dr Nebojša Kavarić

 • SUDSKIM VJEŠTACIMA , ČLANOVIMA UDRUŽENJA SUDSKIH VJEŠTAKA CRNE GORE
   

  U cilju usaglašavanja Statuta sa odredbama Zakona o sudskim vjestacima, kao i Zakona o nevladinim organizacijama, u junu 2017.  godine pokrenuta je aktivnost na izmjenama i dopunama normativnih akata Udruženja i upućen, preko sajta Udruženja, javni poziv za dostavljanje primjedbi i sugestija .
  Te aktivnosti su se odvijale do 15. septembra .
  U skladu sa datim inicijativama od strane članstva i ekseprata koji prate oblast vještačenja, predsjednik Udruženja je formirao stručni tim koji je koordinirao aktivnosti na izmjeni u dopuni Statuta.

  Nakon višemjesečnih aktivnosti stručni tim je sačinio Predlog izmjena i dopuna statuta usaglašenog sa zakonskim propisma - Zakon o sudskim vještacima i Zakon o nevladinim organizacijama.
  Ovim putem vas pozivamo da date svoje primejdbe i sugestije na tekst Predloga satuta u roku od 10 dana - 25. janaur 2018.

  Svim sudskim vještacima i članovima Udruženja sudskih vještaka želim dobro zdravlje, sreću  i uspjehe u 2018. godini.

  Predlog izmjena i dopuna statuta

  Predsjednik Udruženja,

  Doc.dr sci Nebojša Kavarić

  .

 • Realizovana edukacija sudskih vještaka u periodu od 16 - 17 novembra 2017 godine
   
  U skladu sa zakonskim pravom i obavezom (Zakon o sudskim vještacima od 2016 godine), na osnovu odluka Izvršnog odbora Udružnja sudskih vještaka Crne Gore (u daljem tekstu USVCG), na osnovu Memoranduma o saradnji sa Centrom za obuku zapošljenih u sudstvu i državnom tužilaštvu, uspješno je realizovan seminar dvodnevne edukacije sudskih vještaka.
  Edukaciju je pratilo 19 polaznika, među kojima su bili sudski vještaci različitih struka, kao i polaznici koji se spremaju da postanu sudski vještaci u narednom periodu.
  Obuka je imala dvije cjeline:
  Prva cjelina je tretirala pravne aspekte vještačenja. Predavači su bile: sutkinja Nevenka Popović i tužiteljka Snežana Šišević.
  Druga cjelina je tretirala stručne aspekte vještačenja. Predavači su bili:
  - medicina, Prof.dr Dragana Čukić,
  - graditeljstvo, mr.sc. Dragan Žarković,
  - saobraćaj, mr.sc. Milenko Čabarkapa,
  - ekonomija, Prof.dr Zoran Todorović,
  Slušaoci su se veoma pohvalno izrazili o održanom seminaru, zahtijevajući da ovakvih seminara bude više i da se oni po mogućnosti organizuju neradnim danima
 • Posjeta i učešće na V Međunarodnom Kongresu sudskih vještaka i procjenitelja Hrvatske, održanog od 03 - 05 novembra 2017 godine, u Zagrebu
   
  Nakon uspješno organizovanog Drugog Kongresa Sudskih vještaka Crne Gore, Predsjednik Izvršnog odbora Udruženja sudskih vještaka Crne Gore mr.sc. Dragan Žarković i Predsjednica Nadzornog odbora Udruženja sudskih vještaka Crne Gore mr.sc. Sanja Radović, su učestvovali na V međunarodnom Kongresu sudskih vještaka i procjenitelja Hrvatske. V Kongres je održan u hotel Westin Zagrebu. Pored unaprjeđenja bilaterarne saradnje, pozdrava učesnika na otvaranju V Kongresa u ime Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, korisne razmjene iskustava, na Kongresu je mr.sc. Dragan Žarković, dipl.ing.građ. predstavio rad sa temom: “Metodologija i forma u izradi Nalaza i mišljenja sudskih vještaka, za tehničke struke”. Naši predstavnici su posjetu Kongresu realizovali bez korištenja sredstava Udruženja sudskih vještaka Crne Gore.


 • MEDIJI

 •  
  Počeo drugi Kongres Udruženja sudskih vještaka Crne Gore
   
  Drugi Kongres Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, počeo je u petak, 20.10.2017.godine, u Bečićima, pod pokroviteljstvom Ministarstva pravde i trajaće do subote, 21.10.2017.godine.
  Kongres je međunarodnog karaktera i okupio je preko stotinu predstavnika Udruženja sudskih vještaka iz okruženja, a plenarni predavači su najeminentniji stručnjaci u ovoj oblasti iz zemlje, regiona i SAD.
  U uvodnom dijelu učesnicima su se obratili doc.dr Nebojša Kavarić, predsjednik Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, Đurđina Ivanović, zamjenica Vrhovnog državnog tužioca, Marijana Laković Drašković, Stanka Vučinić, zamjenica predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore i generalna direktorica Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde.
  Pozdravljajući goste predsjednik Udruženja doc.dr Nebojša Kavarić je naveo da u Crnoj Gori ima preko 1000 sudskih vještaka najraličitijih profila koji sa obrazovnim i stručnim institucijama, kojma se povjerava u odredjenim slučajevima vještačenje, predstvaljaju značajan faktor u realizaciji propisa koji regulišu oblast pravosudja i doprinose njegovoj efikasanosti i dosljednoj primjeni odredbi koje se odnose na obavezu pravednog donošenja sudskih odluka kao svetog cilja pravosudnog sistema. U tom procesu, kako je kazao, je nezaobilazna funkcija vjestačenja i podrazumijeva i veliku odgovornost i obaveze vještaka, posebno na planu postovanja etičkih načela i principa i stalnog stručnog usavršanja i praćenja savremenih trendova u naučnim oblasima kojima pripadaju .
  Sudski vještaci, prije svega, moraju biti svjesni svoje velike odgovornosti koje imaju u sudskom postupku, tim više što praksa sudova pokazuje da se vrlo rijetko događa, da sud ide protivno nalazu i mišljenju vještaka od kojeg je zatražio pomoć u utvrđivanju pojedine činjenice. Nasuprot tome, postoji i velika odgovornost suda da u težnji ka pravilnoj primjeni materijalnog prava odredi predmet i obim vještačenja. U skladu sa navedenim, uloga dokaza u vještačenjima u sudskom postupku je gotovo od neprocjenjivog značenja.
  Kongres je organizovan kroz plenarna predavanja, usmene prezentacije, poster prezentacije, s krajnjim ciljem da se, u konstruktivnoj atmosferi, na bazi naučno- stručnih znanja i priznatih metodologija nastavi uspješna saradnja sa sudovodima, tužilaštvima, notarima, izvršiteljima, adovokatima i time doprinose efiksanijim i pravednijm sudskim odlukama i primjeni pravnih propisa.
  Budući da je funkcionisanje pravosudnog i tužlačkog sistema u funkcionalnoj zavisnosti od nalaza i mišljenja vještaka kao dokaznog sredstva, na Kongresu su zastupljene sve oblasti vještačenja. Tokom prvog dana skupa svi učesnici su saglasni da se unaprjeđenjem znanja vještaka značajno unapređuje pravosuđe u cjelini, a samim tim i Crna Gora kao država, koja je nadomak članstva u EU. Konstatovano je da će u budućnosti, samo vještaci sa licencom (koji prate standarde EU) moći će da se bave vještačenjem.
  Udruženje sudskih vještaka Crne Gore je osnovano 2000. godine, a prvi Zakon o sudskim vještacima je donijet 2004. godine, zahvaljujući grupi entuzijasta, koji i danas značajno doprinose unaprjeđenju rada sudskih vještaka u Crnoj Gori. Udruženje sudskih vještaka ima posebnu privilegiju u Zakonu o sudskim vještacima iz 2004. godine, kao i u novom zakonu iz 2016. godine, u kojem je definisano kao asocijacija koja okuplja, organizuje i edukuje vještake Crne Gore. Od osnivanja do danas Udruženje sudskih vještaka Crne Gore imalo je i danas ima značjanu ulogu u sudskim i tužilačkim postupcima. Svojim aktivnostima Udruženje teži da vještačenje, kao i funkcija vještaka budu egzaktan, empirijski rad, oslobođen subjektivnosti i pristranosti.
 • U organizaciji Centra za obuku zaposlenih u pravosuđu i državnom tužilaštvu 02. i 03. oktobra 2017. godine, u hotelu CentreVille je održana edukacija za sudije, na kojoj je Predsjednik IO USVCG mr.sc Dragan Žarković održao predavanje na temu:

  "Značaj precizno definisanog zadataka sudskom vještaku, na kvalitet Nalaza i mišljenja"

 • Radna posjeta Komori sudskih vještaka Makedonije

  U okviru međunarodnih aktivnosti Predsjednik Doc.dr Nebojša Kavarić i Predsjednik IO mr.sc Dragan Žarković su u periodu od 22-23 septembra bili u radnoj posjeti Komori sudskih vještaka Makedonije. Razmijenjena su mišljenja i iskustva u radu i organizaciji nacionalnih asocijacija vještaka Crne Gore i Makedonije i dogovoreni budući susreti i buduća saradnja na bilateralnom kao i reginalnom planu. Predsjednik Komore sudskih vještaka Makedonije Dr Vase Donevski sa saradnicima su najavili dolazak na predstojeći Drugi Kongres sudskih vještaka CG.

 • Saopštenje za javnost povodom fizickog napada na sudskog vještaka
  Lazara Vukadinovića

  Povodom fizickog napada na sudskog vještaka Lazara Vukadinovića, Udruženje sudskih vještaka Crne Gore, najoštrije osuđuje napad na kolegu i našeg člana, sudskog vještaka. Vršeći svoju časnu dužnost, radeći odgovorno i savjesno, sudski vještak u sudskom procesu, svojim stručnim nalazom pomaže da sud donese pravičnu presudu. On daje stručno mišljenje o raspoloživim dokazima, ne utvrđuje činjenice kako često imamo prilike da vidimo da je mišljenje stranaka. U sudskom sporu jedna strana nerijetko ostane nezadovoljna i sa mišljenjem da je uskraćena za ostvarenje nekih svojih prava. Svoja nezadovoljstva stranke imaju pravo da iskažu kroz angažovanje drugog vještaka, super vještačenjem ali i reagovanjem kroz pritužbu na nesavjestan i neetički rad sudskog vještaka u Sudu Časti Udruženja. Svim sudskim vještacima je od velikog interesa i značaja da se ugled i dostojanstvo koje se steklo stručnim radom i velikim znanjem iz oblasti za koju vještači ne ukalja nečijim nesavjesnim radom. Apelujemo na građane da svoja nezadovljstva izražavaju pisanim predstavkama. Ukoliko postoje validni argumenti Udruženje je voljno da se zauzme za prestanak rada nesavjesnog i nestručnog kolege. Međutim, u skoro svim prijavljenim slučajevima susrećemo se sa ličnim animozitetom prem sudskom vještaku od strane klijenta i nezadovoljstvom zbog gubitka spora uz odstsutvo validnih dokaza i argumenata da je povrijeđena Etika ili da je stručni nalaz pogrešan odnosno da nije u skladu sa savremenim dostignućima nauke u oblasti u kojoj vještak vještači. Upotreba fizičke sile nikada nije niti će biti rješenje za nesuglasice te stoga ono nema opravadanje i nadamo se da će počinilac ovog djela biti brzo identifikovan i procesuiran. Ako je pak napad na kolegu imao za cilj zastrašivanje našeg kolege ali i svakog drugog sudskog vještaka saljemo snažnu poruku da se znanje ne treba i neće plašiti niti povlačiti pred maskiranim i nepoznatim licima.
  Sudski vještaci su opredeljenji da svoja mišljenja i nalaze pišu oslobodjeni od pristrasnosti ili pritisaka bilo koje vrste.

  Udruženje sudskih vještaka Crne Gore

  Dostavljeno svim štampanim i elektronskim medijima

 • Kavarić: Funkcionisanje pravosuđa zavisi od nalaza sudskih vještaka

  “USVCG ima posebnu privilegiju u Zakonu o sudskim vještacima iz 2004. godine, kao i u novom zakonu iz 2016. godine, u kojem je definisano kao asocijacija koja okuplja, organizuje i edukuje vještake Crne Gore”, kazao je Kavarić agenciji MINA

  Više

 • Udruženje sudskih vještaka Crne Gore, organizovalo je 29.05.2017. godine u hotelu 'Hilton' u Podgorici, Konferenciju sudskih vještaka pod nazivom:

  “ULOGA I ZNAČAJ SUDSKIH VJEŠTAKA U AMBIJENTU NOVOG ZAKONA O SUDSKIM VJEŠTACIMA“

  Konferenciju je otvorio i predsjedavao predsjednik Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, dr Nebojša Kavarić. Prisutnima, su se obratili i gđa. Vesna Medenica – predsjednica Vrhovnog suda, gdin.Ivica Stanković - vrhovni državni tužilac, gđa Marijana Drašković Laković – pomoćnica ministra pravde, gđa Nataša Sekulović - sudinica Privrednog suda Crne Gore i gdin. Zdravko Begović - predsjednik Advokatske komore Crne Gore. Svi učesnici su izrazili uvjerenje da je sudsko vještačenje od izuzetnog značaja za efikasnost i pravednost u donošenju sudskih odluka u Crnoj Gori a dali su i snažnu podršku daljem unapređenju rada Udruženja sudskih vještaka i statusa sudskih vještaka u Crnoj Gori.

  Galerija

 • Žarković: Udruženje sudskih vještaka da preraste u komoru

  U organizaciji HRA i CeMija 26.05.2017 godine je održana konferencija sa temom: "Sudski vještaci u pravosudnom sistemu Crne Gore". Na konferenciji je učestvovao Predsjednik IO USVCG mr.sc. Dragan Žarković. Na konferenciji su učestvovali sudski vještaci, sudije, tužioci. Apostrofirani su problemi koji postoje u sferi vještačenja.

  Više

 • Iz štampe je izašao

  KOMENTAR ZAKONA O SUDSKIM VJESTACIMA

  sa imenikom - adresarom sudskih vještaka prema podacima Ministarstva pravde. Za informacije o kupovini Komentara se možete obratiti sekretaru Udruženja.

  Markišić Omer
  +382/ 067 631 788
  email: invent@t-com.me

 • Dana 13.03.2017.godine na elektronskoj sjednici Izvršnog odbora Udruženja sudskih vjestaka u kojoj je učestvovalo 9 od ukupno 11 članova odbora, jednoglasno je usvojen novi

  Logo Udruženja

  Logo je poklon autora, Dr Nebojše Kavarića, ljekara i slikara, predsjednika Udruženja u ovom mandatu. Ova odluka će na sledećoj redovnoj sjednici IO, trećoj po redu ove godine, zakazanoj za 21.03.217.detaljno biti predstavljena i konstatovana.